İçeriğe geç

Eterik Ne Demek

Eterik Ne Demek

Eterik, cennetten çıkmış saf güzellik demektir. Bu dünyadan değilmiş gibi zarif, hafif ve hassastır.

Mistikler ve ilahiyatçılar tarafından eterik alem, cennet veya öbür dünya olarak çeşitli şekillerde atıfta bulunulan geniş bir alandır.

Eterik beden, insan enerji alanındaki veya aurasındaki ilk veya en düşük katmandır. Onu sürdürmek ve daha yüksek bedenlere bağlamak için fiziksel bedenle anında temas halinde olduğu belirtilir.

Eterik ne demek; Eterik beden insanın dört yönünden biridir. Diğerleri, astral beden, zihinsel (ego) ve fiziksel bedendir.

Eterik beden, fiziksel forma bağlı olan ve fiziksel formun korunmasına yardımcı olan bileşimde mükemmel bir enerji alanıdır. Fiziksel forma daha yüksek boyutlardan aktarılan enerji kuvvetleri için bir tampon görevi görür. Daha sonra bu kuvvetleri merkezi sinir sistemi, endokrin ve dolaşım sistemleri aracılığıyla iletir.

Eterik beden, fiziksel hücrelerin canlanmasını sağlar ve fiziksel bedenle uyum içindeyken, sağlık ve formun mükemmelliğine ulaşma arayışını uyarır.

Eterik Ne Demek?

Eterik beden veya hayati beden, yaşam gücünün, prana veya chi’nin bedenidir.

Bunu söylemenin kaba bir yolu, fiziksel bedeni canlandıran ve ona enerji sağlayan bedendir.

Fiziksel bedenin bir “üst yapısı” olduğu söylenebilir.

Teozofi, Spiritüalizm vb. gibi Batılı ezoterik gelenekler de eterik bir bedenin varlığından söz etmişlerdir. Doğu kaynaklarından ödünç alınan bu geleneklerden bazıları, “astral” bedenin fiziksel bedene nüfuz ettiğini ve organlara benzeyen kısımlara veya çakralara sahip olduğunu ( çakra kelimesi Sanskritçe, tekerlek anlamına gelir).

Bu çakralar “değişen renklerin, seslerin ve yoğunlukların girdapları” olarak tanımlanır. Bazı geleneklere göre yedi büyük çakra ve yirmi bir küçük çakra vardır.

İkinci bir Beden, fiziksel olanın aynadaki görüntüsü ve genellikle onunla çakışan, belirli durumlarda yansıtılabilen ve bilincin birincil aracı haline gelen bedendir.

Eterik, her şeye nüfuz eden ve fiziksel maddeden daha yüksek bir titreşim düzleminde var olan ince, eterik bir madde veya enerji olduğuna inanılan eterle ilgili bir şeyi ifade eder. Farklı ezoterik ve ruhsal inançlarda eterik alemin fiziksel ve ruhsal boyutlar arasında köprü olduğu düşünülmektedir. Eterik aynı zamanda geleneksel bilimsel anlayışın veya ölçümün kapsamı dışındaki enerjiyi veya fenomeni de tanımlayabilir.

“Eterik” terimi, tüm canlılara nüfuz ettiği söylenen süptil bir enerjiyi veya yaşam gücünü ifade eder. Eterik kelimesi, dünya atmosferinin ötesindeki tüm alanı doldurduğuna inanılan evrensel bir unsuru ifade eden eski bir Yunan kavramı olan “eter”den gelir. Canlı organizmalardaki hayati enerji veya “yaşam gücü” fikri, antik Çin tıbbından Hindu yoga pranasına kadar tarih boyunca birçok manevi ve felsefi gelenekte mevcut olmuştur.

  1. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında eterik enerji kavramı Batı ezoterizminde popüler hale geldi. Mistikler, okültistler ve uç bilimin öncüleri, insanların ve diğer canlıların, fiziksel bedene ek olarak eterik madde veya enerjiden oluşan bir “eterik bedene” sahip olduklarını öne sürdüler. Bu eterik bedenin duyuların ötesinde olduğu, fiziksel formu çevrelediği ve içine işlediği söyleniyordu. Eterik beden aura ile ilişkilendirilmeye başlandı ve tüm organizmalarda canlılık ve yaşam enerjisinin kaynağı olarak görülmeye başlandı.

Eterik enerji fikri bugün enerji şifacıları, yeni çağ düşünürleri ve ezoterik gelenekler arasında kullanılmaya devam etmektedir. Ancak ana akım bilimsel bakış açısına göre eterik enerjinin varlığını destekleyen deneysel bir kanıt yoktur. Kanıtlanabilir gerçeklerden ziyade mistik inançlara dayanan spekülatif bir kavram olarak kabul edilir. Bununla birlikte, canlıların ince enerjisel boyutu kavramı, araştırma ve tartışmalara ilham vermeye devam ediyor.


“Eterik” teriminin kökeni, “saf, temiz hava” veya “açık gökyüzü” anlamına gelen Yunanca “aither” kelimesine kadar uzanır. Bu kökü “eter” ve “eterik” gibi ilgili kelimelerle paylaşır.

Antik Yunan felsefesinde, ölümlülerin soluduğu normal havanın (aer) aksine, tanrıların soluduğu saf üst hava anlamına gelir. Karasal kürenin üzerindeki bölgeyi dolduran ilahi madde olarak kabul edildi.

Terim İngilizceye 14. yüzyılda Eski Fransızca’da “göksel, göksel” anlamına gelen “etherie” sözcüğünden girmiştir. 16. yüzyıla gelindiğinde kalite açısından hafif, rafine veya saf her şey anlamına gelmeye başlamıştı.

  1. yüzyılda eter, boş uzaya nüfuz ettiği ve ışık gibi elektromanyetik dalgalar taşıdığı düşünülen varsayımsal görünmez bir ortamı ifade etmeye başladı. Bu anlam bugün fizik ve kimyada varlığını sürdürmektedir.

Bir sıfat olarak “eterik” kelimesi, “eter” kökünü ortak sıfat son eki “-ic” ile birleştirerek “doğasına sahip” veya “ilgili” anlamına gelir. Bu, son derece hassas veya rafine anlamına gelen “ruhani” gibi kelimeler oluşturdu.

Yani özet olarak, “eterik” antik Yunan’ın üst, daha saf alem kavramlarıyla ilişkilidir ve ferahlık, incelik ve incelik çağrışımlarını korur. Bu etimoloji, terimin ezoterik bağlamlarda nasıl kullanıldığına ışık tutuyor.

Ezoterizmde Kullanımı


Eterik terimi, ezoterik ve okült literatürde, fiziksel dünyanın ötesinde olduğu söylenen varsayımsal bir varoluş düzlemine veya enerjiye atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılmıştır. Eterik, Teozofi, Antropozofi ve Yeni Çağ düşüncesinde süptil enerji bedenleri veya planlarıyla ilgili olarak belirgin bir şekilde anılır.

Helena Blavatsky tarafından kurulan Theosophy’de, fiziksel ve astral planlar arasında eterik planın var olduğu söyleniyor. Eterik maddeden oluşur ve hayati yaşam gücünün fiziksel aleme nüfuz ettiği ortam olarak hizmet eder. Teozofistler, her insanın, uyku veya trans halleri sırasında fiziksel bedenden ayrılabilen eterik bir bedene veya bir ikizine sahip olduğuna inanırlar.

Antroposofinin kurucusu Rudolf Steiner da eterik terimini manevi felsefesine dahil etti. Steiner eterik bedeni, fiziksel bedenin biçimini ve süreçlerini koruyan örgütsel bir yaşam gücü alanı olarak gördü. Ona göre eterik beden, astral dünyadan gelen ruhsal beslenmeyi fiziksel bedene aktararak büyümeyi ve metabolizmayı mümkün kılar.

New Age hareketi, Teozofi’nin eterik enerji ve insan enerji bedeni kavramlarından yararlanır. Yeni Çağ düşünürleri eterik enerjiyi elektromanyetik enerjiden daha süptil, kuantum fiziğinin ötesine uzanan bir enerji olarak tanımlarlar. Bazıları eterik enerjinin Kirlian fotoğrafçılığıyla fotoğraflanabileceğine inanıyor, ancak bu sahte bilim olarak kabul ediliyor. Genel olarak, eteriğin Yeni Çağ kullanımları bedeni, zihni ve ruhu birbirine bağlayan görünmeyen enerji güçlerini vurgulama eğilimindedir.

Eterik Ne Demek
Eterik Ne Demek

Geleneksel okültizmde, eterik bedenin ‘daha ince maddeden’ oluştuğuna inanılır.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda ise eterik beden denilen şeyin elektriksel bir manyetik alan olduğu şeklinde sonuçlar ortaya konulmuştur.

Eterik beden, çıplak gözle görülemeyen süptil maddeden oluşan canlı bir aura veya enerji bedenidir. Kirlian fotoğrafçılığı, eterik bedenimizin varlığının bilimsel kanıtı olarak kabul edilir. 

Kirlian fotoğrafları, fiziksel formlarımızı çevreleyen enerji alanını veya eterik bedeni görüntülemeye, gözlemlemeye ve analiz etmeye izin verir

Parapsikologlar, yaygın olarak beden dışı deneyimler veya astral seyahatlar olarak adlandırılan iddiaları araştırmaya ilgi gösterdiler. 

Bu deneyimleri yaşayan kişiler, “astral” bedenlerinde veya eterik beden ikizinde (Eterik beden, bazı ruhaniler tarafından fiziksel bedenimizin eterik ikizi olarak tanımlanır.) özgürce hareket etmek için fiziksel bedenlerini geçici sürelerle bırakabileceklerine inanırlar. 

Bu deneyimleri yaşayan birçok kişi, bu astral bedenin ölümden sonra hayatta kalmaları için bir araç olacağına inanır. 

Ölüm anında, bir tür göbek bağı “gümüş kordonunun” koptuğuna ve onları fiziksel düzlemle olan bağlarından kurtardığına inanırlar.

Astral seyahatlardan sonra, bazı kişiler böyle tuhaf bir durumdayken ziyaret ettikleri yerlerde olup bitenler hakkında etkileyici bilgiler vermişlerdir. 

Enerji Bedeni


Eterik bedenin, fiziksel bedenle birbirine bağlanan süptil, fiziksel olmayan bedenlerden biri olduğu söylenir. Bazen hayati beden, nefes bedeni veya pranik beden olarak da anılır.

Ezoterik öğretilere göre eterik beden enerjiden oluşur ve canlı organizmaları ayakta tutan hayati yaşam gücünden sorumludur. Fiziksel bedene nüfuz eder ancak onun biraz ötesine uzanır. Eterik bedenin sürekli hareket halinde olduğu ve titreşen enerji “çizgileri”nden oluşan bir ağ veya matristen oluştuğu söylenmektedir.

Bazıları eterik bedenin fiziksel beden boyunca hayati enerjiyi veya yaşam gücünü (aynı zamanda chi, prana veya fohat olarak da bilinir) emme, dağıtma ve yönlendirme yeteneğine sahip olduğuna inanır. Bu hayati enerji, fiziksel bedenin hücresel yapısını canlı tutar ve vücudun fiziksel operasyonlarını sürdürür. Eterik bedenin astral ve fiziksel beden arasında bir arayüz görevi gördüğüne inanılmaktadır.

Ezoterik düşünürlere göre fiziksel bedenin sağlığı ve canlılığı eterik bedenin durumuna bağlıdır. Eterik bedendeki tıkanıklıklar, yırtıklar veya rahatsızlıklar buna karşılık gelen fiziksel bir soruna neden olabilir. Benzer şekilde, bazıları hastalıkların fiziksel semptomlar olarak ortaya çıkmadan önce ilk olarak sübtil bedenlerde geliştiğine inanıyor. Savunucuları, şifacıların fiziksel ve duygusal dengesizlikleri tedavi etmek için eterik bedendeki sorunları tespit edip onarabileceklerini iddia ediyor. Ancak bu bakış açısı sözde bilimseldir ve bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt yoktur.

Aura ile İlişki


Eterik beden genellikle aura ile birleştirilir, çünkü her ikisi de canlıları çevreleyen süptil enerji alanları olarak düşünülür. Ancak bazı temel farklılıklar vardır:

Aura daha kapsamlıdır ve zihinsel, duygusal, ruhsal ve eterik katmanlar da dahil olmak üzere fiziksel bedenin ötesindeki tüm enerjik katmanları kapsar. Eterik beden, auranın içindeki enerji katmanlarından yalnızca biridir.

Aura vücuttan dışarıya doğru yayılır ve daha dağınıktır; eterik beden ise fiziksel bedenin hatlarına daha yakın bir şekilde uyan daha dar bir alan olarak algılanır.

Aura bazıları tarafından renkler olarak görülebilirken, eterik beden genellikle görünmezdir. Bununla birlikte, bazı sezgiseller eterik bedeni, fiziksel nesnelerin etrafındaki havadaki bir pus veya çarpıklık olarak algıladıklarını iddia ederler.

Aura kişinin psikolojik, duygusal ve ruhsal durumunu yansıtır. Buna karşılık eterik beden esas olarak fiziksel canlılığı ve sağlığı destekler.

Eterik beden, bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere tüm canlılarda mevcuttur; aura ise insanlara ve belki de bazı hayvanlara özgü olarak algılanır.

Yani özet olarak eterik beden, çok katmanlı, daha kapsamlı auranın bir katmanı olarak anlaşılabilir. Özellikle fiziksel bedeni destekler ve enerji verir. Daha geniş aura bilinci yansıtırken, eterik aura bedensel işleyişi sağlayan yaşam gücünü içerir. Sezgisel sezgiler hem auranın renklerini hem de eterik bedenin canlıların etrafındaki ince bulanıklığını algılayabilir.

Algılanan Özellikler


Eterik terimi genellikle fiziksel düzlemin ötesinde var olan ince bir enerjiyi veya yaşam gücünü tanımlamak için kullanılır. Ezoterik inanç sistemlerine göre eterik beden veya eterik düzlem aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Fiziksel bedene nüfuz eder ve onun biraz ötesine uzanır, enerjik bir kaplama veya incelikli bir aura oluşturur. Eterik bedenin akupunkturda anlatılanlara benzer enerji kanalları veya meridyenlerden oluştuğu söylenir.

Fiziksel bedenle yakından bağlantılıdır ve fiziksel form için bir matris veya plan görevi görür. Eterik düzlemin bedenin fiziksel maddesini canlandırdığı ve canlandırdığı düşünülmektedir.

Fiziksel ve ruhsal alemler arasında bir arayüz olarak kabul edilir. Eterik plan yoğun fiziksel maddeyi daha süptil enerji alemlerine bağlar.

Bazıları tarafından fiziksel bedenin etrafında basamaklı bir ışık veya parıldayan bir sis olarak görülebildiği düşünülmektedir. Durugörü yeteneğine sahip olanlar eterik düzlemi gözlemleyebilirler.

Düşüncelere ve duygulara duyarlı olduğuna inanılıyor. Eterik bedende negatif enerjinin birikmesi, sonuçta fiziksel rahatsızlıklar olarak ortaya çıkan dengesizliklere yol açabilir.

Enerji çalışması, Reiki ve kristal terapisi gibi şifa yöntemlerinin, fiziksel forma dengeyi, canlılığı ve refahı yeniden kazandırmak için eterik bedeni manipüle ettiği düşünülmektedir.

Ölüm, eterik bedenin yoğun fiziksel formdan ayrılarak dağılması olarak görülüyor. Eterik düzlemin, ruhun ölümden sonra fiziksel düzlemi aştığı sırada dökülen ilk katman olduğuna inanılır.

Yani özetle, eterik terimi, fiziksel ve ruhsal alemler arasında bir arayüz görevi gören önerilen bir süptil enerji bedenini ifade eder. Fiziksel formu canlandırdığı ve bazılarına göre algılanabilir olduğu düşünülmektedir.

Bilimsel Bakış Açısı


Eterik beden veya eterik düzlem kavramının çok az bilimsel desteği vardır. Pek çok kültür ve inanç sistemi fiziksel olanın ötesinde süptil enerji bedenlerini tanımlarken, bilim şu anda bunların varlığına dair kanıtlardan yoksundur. Fizik açısından bakıldığında, fiziksel dünyayla etkileşime giren bir eter veya süptil enerji aleminin fikri, termodinamiğin kanunlarına ve modern enerji anlayışlarına meydan okuyor.

Eteri bilimsel olarak tespit etme veya ölçme girişimleri tekrarlanabilir sonuçlar vermekte başarısız oldu. Kontrollü bilimsel deneyler eterik enerjinin varlığını doğrulamadı veya fiziksel dünyada herhangi bir ikna edici etki göstermedi. Ayrıca eter, modern fizikte fiziksel gerçekliğin bir bileşeni olarak görülmez ve Standart Model’i etkilemez.

Sağlam, ampirik olarak doğrulanabilir kanıtlar olmadan, eterik beden, ana akım bilim adamlarının bakış açısına göre sahte bilim alanında sıkı bir şekilde kalır. Bilimin ezoterik geleneklerin öngördüğü süptil enerji bedenlerinin olasılığını tam olarak değerlendirebilmesi veya kabul edebilmesi için daha fazla araştırma ve kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır. Şu anda eteriğe atfedilen etkiler kanıtlanmış bir fiziksel mekanizmadan veya fizikte temelden yoksundur. Bazı bilim insanları açık fikirli olsa da modern bilimsel anlayışı temelden değiştirecek yeterli kanıt henüz mevcut değil.


Eterik düzlem veya eterik beden kavramı bilimsel kanıtlardan yoksundur ve ana akım bilim ve tıp tarafından reddedilir. Şüpheciler eterik bir bedenin varlığına karşı aşağıdaki noktaları savunuyorlar:

Doğrulanabilir ampirik kanıtların eksikliği. Hiçbir bilimsel açıdan titiz çalışma, ayrı bir eterik bedenin veya düzlemin var olduğuna dair somut kanıt sağlamamıştır. İddialar öncelikle anekdotsal kanıtlara ve ifadelere dayanıyordu.

Tespit edememek veya ölçememek. Auraları ve enerji alanlarını fotoğraflamak için tasarlanan cihazlar, kontrollü koşullar altında tekrarlanabilir sonuçlar vermedi. Sözde bir eterik bedeni nesnel olarak tespit etmek veya onunla etkileşime geçmek için sağlam bir yöntem mevcut değildir.

Modern fizik ve biyolojiyle çelişiyor. İnce enerji titreşimleri gibi eterik bedene atfedilen özellikler, beden ve enerjiye ilişkin modern bilimsel anlayışımızla bağdaşmaz. Ana akım bilim bu kavrama ihtiyaç görmüyor.

Plasebo etkisi algılanan faydaları açıklıyor. Enerji şifası gibi eterik bedenle etkileşime girdiği iddia edilen uygulamalar büyük ölçüde plaseboya dayanıyor. Algılanan faydalar, gerçek bir eterik bedenin manipülasyonundan değil, inanç ve beklenti gibi psikolojik faktörlerden kaynaklanır.

Gereksizlik. Şu anki anatomi, fizyoloji ve biyokimya bilgimiz, düzgün çalışması için ikincil bir enerji bedeninin varlığını gerektirmiyor veya buna dair bir ipucu vermiyor. Eterik beden gerekli bir amaca hizmet etmiyor gibi görünüyor.

İncelenen zorluklar. Aura okuma gibi eterik yeteneklerle ilgili anekdotlar, titizlikle test edildiğinde ortaya çıkmıyor. Bu, algılandığı iddia edilen altta yatan eterik enerjilerin varlığına dair şüphe uyandırmaktadır.

İstismar riski. Eterik düzleme olan inanç, süptil enerjileri şifa veya kâr amacıyla manipüle etme yeteneğini iddia edenlerin potansiyel sahtekarlıklarına veya suiistimallerine kapıyı açar. Bilimsel açıdan şüpheli uygulamalara olanak sağlar.

Şüpheciler, eterik düzlem veya beden için yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varıyor ve onun varlığını iddia edenleri, kontrollü koşullar altında bağımsız olarak doğrulanabilecek ampirik kanıtlar sağlamaya çağırıyor. Sağlık uygulamalarının yalnızca ana akım bilime dayandırılmasını savunuyorlar.

Edebi Referanslar


Eterik kavramı yıllar içinde edebiyatta, medyada ve popüler kültürde pek çok eserde karşımıza çıkmıştır. İşte bazı dikkate değer örnekler:

Bram Stoker’ın 1897 tarihli ünlü Gotik romanı Drakula’da Kont Drakula’nın insanların etrafındaki eterik düzlemi ve aurayı görme yeteneğine sahip olduğu anlatılır. Bu onu doğaüstü yapan şeyin bir parçası.

Eterik düzlem, okült yazar Dion Fortune’un Psychic Self-Defense (1930) gibi kitaplarında belirgin bir şekilde öne çıkar. Bunu, fiziksel gerçeklikle örtüşen ve düşünce formlarıyla dolu ince bir alem olarak tanımlıyor.

H.P.’de atıfta bulunulmaktadır. Lovecraft’ın kozmik varlıklarının dünyamızla etkileşime girebileceği bir boyut olarak Cthulhu mitos korku hikayeleri.

Büyülü kız kardeşlerden oluşan üçlüyü konu alan Charmed adlı televizyon dizisinde, eterik düzlem ve ona nasıl erişileceğiyle ilgili çeşitli olay örgüsü vardır.

Bleach anime dizisi ağırlıklı olarak ruhların ölümden sonra içine girdiği Ruh Topluluğu adı verilen eterik bir dünya fikri etrafında dönüyor.

Dungeons & Dragons gibi masaüstü rol yapma oyunlarında Ethereal Plane genellikle, Material Plane ile örtüşen ve varlıkların ruhani olmasına izin veren bir bölge olan İç Planlardan biri olarak dahil edilir.

Çoğu video oyununda, büyücülerin veya şamanların etkileşime girebileceği ve bazen başkalarını da içine çekebileceği, Warcraft serisi gibi bir Ethereal veya Astral Plane bulunur.

“Eterik” terimi, ezoterizm ve metafizikte, evrene nüfuz ettiğine inanılan ince bir enerji veya madde formunun kavramını ifade eder. Tarih boyunca çeşitli manevi ve okült geleneklerde eteriğe atıfta bulunulmasına rağmen, kastettiği şeyin özellikleri farklılık gösterebilir.

Eteriklik fikri özünde doğrudan görülebilen veya bilimsel olarak ölçülebilenin ötesinde süptil enerji güçlerinin varlığına işaret eder. İnananlar eteriğin, fiziksel dünyaya nüfuz eden daha yüksek titreşimli bir alanı temsil ettiğini hissederler. Eterik beden, fiziksel formun enerji planı olarak görülürken, aura, canlıları çevreleyen enerji alanını kapsar.

Bilimsel yöntemlerle kanıtlanamasa da, eterik kavramı bugün birçok alternatif şifa yönteminde ve manevi felsefede varlığını sürdürüyor. Eterik olanın soyut, maddi olmayan doğası ampirik doğrulamaya meydan okuyor. Ancak süptil enerjileri hissedenler için eterik, sıradan beş duyunun ötesinde etkin olan güçler için bir çerçeve sunar.

Sonuçta eterik fikri bize varoluşun her zaman sınırlı algılarımızın tam olarak kavrayamayacağı yönleri olabileceğini hatırlatır. Fiziksel düzlemin üstünde ve ötesinde işleyen dünyaların olasılığını açık bırakıyor. Her ne kadar ayrıntılar anlaşılması zor olsa da, eterik kavram, basit sınıflandırmadan kaçan ama yine de yaşamı ve bilinci derin şekillerde etkileyen varlık alanlarına işaret ediyor.

5 1 +Puan
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
Arsen

Konular güzel ama daha yalın anlatsanız biz de kolay kavrasak olmaz mı?Teşekkürler emeğinize

Ruhsal Şeyler

Yorumunuz için çok teşekkür ederiz 🙏

2
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x