İçeriğe geç

Hermetik Öğreti ve İnisiyasyon

Hermetik Öğreti ve İnisiyasyon

Hermetizm, Hermes Trismegistus’un öğretilerine dayanan felsefi ve manevi bir gelenektir. Hermes Trismegistus’un, Mısır tanrısı Thoth ile özdeşleştirilen eski Mısır’dan bir bilge ve rahip olduğu düşünülüyordu.

Hermetizmin temel inançları, maddi evrenimizin ötesinde aşkın bir Tanrı’nın olduğu fikri etrafında yoğunlaşır. Bu Tanrı, evreni ilahi akıl ve Logos ilkesi aracılığıyla yarattı. İnsanlar Tanrı’nın ilahi kıvılcımını içlerinde barındırırlar ve ruhsal aydınlanma yoluyla ilahi akılla birliğe ulaşabilirler.

Hermetizmin anahtar metinleri Hermetica veya Corpus Hermeticum olarak bilinir. Bunlar, Hermes Trismegistus’a atfedilen, MS ilk yüzyıllarda yazılmış Yunanca felsefi metinlerin bir koleksiyonudur. Metinler kozmoloji, ilahi, insan ruhu, astroloji ve simya gibi konulardaki Hermetik doktrinlerin ana hatlarını çiziyor. Batı ezoterizmi ve okültizmi üzerinde derinden etkili oldular.

Hermetizmin iki temel ilkesi yazışma doktrini ve mentalizm doktrinidir. Tekabül doktrini, gerçekliğin bir düzeyinde (fiziksel, zihinsel veya ruhsal) olup bitenlerin diğer düzeylere karşılık geldiğini belirtir. Mentalizm doktrini, zihnin maddi kozmosun nedeni veya kaynağı olduğunu savunur. Zihne hakim olarak derin anlayış ve manevi güç seviyelerine ulaşabiliriz.

Hermetizm, Gnostisizm, Neo-Platonizm ve erken Hıristiyanlık gibi mistik gelenekler üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. Rönesans’ta felsefe, bilim ve tıp gibi alanlardaki yenilikçilerin dünya görüşlerini derinden şekillendiren Hermetik fikirlere olan ilgi yeniden canlandı. Hermetik ilkeler bugün Batı ezoterik ve Yeni Çağ hareketlerini etkilemeye devam ediyor.

Hermetik Doktrinin İlkeleri

Hermetik doktrin, Hermes Trismegistus’a atfedilen bir dizi felsefi ve ezoterik ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkelerden en bilineni, gerçekliği ve zihnin doğasını anlamak için bir temel sağlayan 7 Hermetik İlkedir.

7 Hermetik İlke

7 Hermetik İlke şunlardır:

  • Mentalizm Prensibi – Bu prensip “Her Şey Zihindir” ve evrenin doğası gereği zihinsel olduğunu belirtir. Hepimizin bireysel yönleri olduğumuz evrensel bir aklın var olduğunu iddia eder.
  • Yazışma İlkesi – Bu ilke, “Yukarı nasılsa, aşağıda da öyle; aşağıda nasılsa, yukarıda da öyledir” der. Bu, fiziksel, zihinsel ve ruhsal alemler arasında uyum olduğu anlamına gelir. Bir seviyedeki olaylar diğer seviyedekileri yansıtır.
  • Titreşim Prensibi – Bu prensip, hareketin evrendeki her şeyde tezahür ettiğini, hiçbir şeyin durmadığını, her şeyin hareket ettiğini, titreştiğini ve dolaştığını belirtir. Aynı zamanda Maddenin, Enerjinin, Zihnin ve hatta Ruhun tezahürleri arasındaki farkların büyük ölçüde değişen titreşim oranlarından kaynaklandığını da belirtir.
  • Kutupluluk Prensibi – Bu prensip, her şeyin ikili olduğunu, her şeyin kutupları olduğunu ve her şeyin zıttı olduğunu belirtir. Zıtlıkların doğası gereği aynı, ancak dereceleri farklı olduğunu iddia eder.
  • Ritim Prensibi – Bu prensip her şeyin dışarı ve içeri doğru aktığını belirtir; her şeyin bir gelgiti vardır; her şey yükselir ve düşer. Sarkacın salınımının her şeyde tecelli ettiğini, sağa doğru salınımın ölçüsünün sola doğru salınımın ölçüsü olduğunu iddia eder.
  • Sebep ve Sonuç İlkesi – Bu ilke, her sonucun bir nedeni ve her nedenin bir sonucu olduğunu belirtir. Ayrıca tesadüf diye bir şeyin olmadığını, her şeyin Kanuna göre gerçekleştiğini belirtmektedir.
  • Cinsiyet İlkesi – Bu ilke, cinsiyetin her şeyde tezahür ettiği gerçeğini somutlaştırır. Cinsiyetin her şeyde olduğunu, her şeyin eril ve dişil ilkelerinin olduğunu ve cinsiyetin tüm düzlemlerde tezahür ettiğini belirtir.

Bu ilkeler Hermetik öğretilere göre gerçekliğin temel doğasını anlamak için geniş bir felsefi çerçeve sağlar. Birçok ezoterik ve okült gelenekte etkili olmuşlardır.

Hermetik Öğreti ve İnisiyasyon
Hermetik Öğreti ve İnisiyasyon

Hermetizmde İnisiyasyon

İnisiyasyon, Hermetizm’de merkezi bir rol oynadı ve farklı bilgi ve kendini gerçekleştirme seviyelerinde ilerlemenin anahtarıydı. Hermetik yol, kişinin yüksek bilincini uyandırmayı ve ilahi olanla birliği kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli ayinlerden ve ritüellerden geçmeyi içeriyordu.

Corpus Hermeticum, çeşitli dereceleri veya dereceleri içeren bir inisiyasyon sisteminin ana hatlarını çizer. İlk seviyede inisiyelere kendini tanıma, etik ve doğa çalışmaları konularında öğretiler veriliyordu. Bu derslerde uzmanlaştıktan sonra, maddi dünyadan kopmaya ve aşkın bilinci uyandırmaya odaklanan bir sonraki aşamaya geçebilirler.

İnisiyasyonun en yüksek seviyeleri ezoterik bilgeliğe erişim ve Formlar alemiyle birlikteliğe erişim sağladı. Derinlik, inisiyenin yolculuğunun zirvesini, irfana ulaşmayı ve kişinin ilahi doğasını tam olarak fark etmesini temsil ediyordu. Poimandres ve diğer Hermetik metinler, arınma, ölüm-yeniden doğuş ritüelleri, vizyoner deneyimler ve tanrılarla veya daha yüksek varlıklarla karşılaşmayı içeren başlangıç ​​senaryolarını anlatır.

Gizli Hermetik toplumlar, klasik metinlerdeki açıklamalara dayanan karmaşık inisiyasyon ayinlerini kullandılar. Ritüeller metafizik ölümü ve yeniden doğuşu canlandırıyor, inisiyeyi gizliliğe bağlıyor ve gizli bilgiye erişim sağlıyordu. Törenler, okült sembolizmi, şifreleri, işaretleri ve kişinin inisiyasyon rütbesini belirten elbiseler ve kuşaklar gibi araçları içeriyordu. İster bireysel ister grup halinde uygulansın, bu güçlü ayinler bilinci yükseltmeyi ve inisiyeyi varoluşun daha yüksek planlarına hizalamayı amaçlıyordu.

İnisiyasyon ritüellerinin ayrıntıları üyelerle sınırlı, korunan sırlardı. Ancak bu uygulama, aydınlanmaya ve Hermetik bilgeliğin tam vaadine ulaşmak için vazgeçilmez olarak görülüyordu. Hermetik usta, uygun şekilde hazırlanmış inisiyasyon yoluyla gerçek benliğini uyandırdı ve ilahi amacını keşfetti.

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus, Hermetizmin kökenleriyle ilişkilendirilen efsanevi bir figürdür. Bu isim “Üç Kez Büyük Hermes” anlamına gelir ve ilk olarak Romalı yazarların yazılarında görülür.

Efsaneye göre Hermes Trismegistus ya Musa’nın çağdaşıdır ya da Mısır’ın bilgelik tanrısı Thoth’un zamanında yaşamıştır. Hermes’in bir rahip, kral, filozof ve sihirbaz olduğuna inanılıyordu. Eski metinler ondan “tanrıların katibi” olarak söz eder.

Bazı hesaplar Hermes Trismegistus’un ilahi bilgisini doğrudan tanrılardan aldığını öne sürüyor. Bir hikayeye göre bizzat Thoth’tan gizli bilgeliklerle dolu bir kitap almış. Bu kitap Zümrüt Tablet veya Tabula Smaragdina olarak tanındı.

Hermes Trismegistus’un simya, astroloji, tıp, felsefe ve büyü gibi alanları kapsayan düzinelerce kitap yazdığı biliniyordu. Toplu olarak bu yazılar Hermetik Corpus veya Hermetica olarak bilinir. Ancak bu metinlerin çoğunun MS 1. ve 3. yüzyıllar arasında farklı anonim yazarlar tarafından yazılmış olması muhtemeldir.

Hermes Trismegistus’un yazıları Rönesans döneminde büyük bir etki yarattı ve okültizm ve ezoterik düşünceye olan ilginin yeniden canlanmasına yol açtı. Bugün bile Hermes Trismegistus Hermetizm, simya ve astroloji geleneklerinde önemli bir figür olmaya devam ediyor. Çağlar boyunca aktarılan kadim bilgeliğin efsanevi bir örneğini temsil ediyor.

Hermetik Metinler

Hermetizmin temel metinleri, eski Mısır’da yaşadığı düşünülen efsanevi bir figür olan Hermes Trismegistus’a (“Üç Kez En Yüce Hermes”) atfedilir. En önemli Hermetik yazılar şunlardır:

Corpus Hermeticum – MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen felsefi incelemelerden oluşan bir koleksiyon. Bu Yunanca metinler kozmoloji, tanrısallık, akıl, doğa ve ruhsal yenilenme hakkındaki Hermetik öğretileri kapsar. Ana fikirler, “yukarıdaki nasılsa, aşağıda da öyledir” ilkesini ve insanlığın, bizi ilahi aleme bağlayan ilahi bir kıvılcım veya bilinç içerdiği kavramını içerir.

Zümrüt Tablet – Simyanın temellerini ve dönüşümün ilkelerini anlatan yoğunlaştırılmış bir Hermetik çalışma. “Yukarıda olan aşağıdakine benzer, aşağıda olan da yukarıdakine benzer” şeklindeki meşhur sözle başlıyor. Metin ruhsal dönüşüm ve yaratım sürecinin ana hatlarını çiziyor. Hermes Trismegistus’a atfedilse de, muhtemelen MS 6. ve 8. yüzyıllar arasındaki Arapça eserlerden kaynaklanmıştır.

Kybalion – Kadim Hermetik ilkeleri açıkladığını iddia eden 20. yüzyıldan kalma bir kitap. Mentalizm İlkesi, Yazışma İlkesi ve Kutupluluk İlkesi gibi yedi “Evrensel Yasa” önerir. Bilinmeyen yazarlar çalışmayı “Üç İnisiye”ye atfediyorlar. Gerçekten eski bir metin olmasa da Kybalion, modern Hermetizm’de etkili olmaya devam ediyor.

Bu temel metinler Hermetizmin temel öğretilerini ve dünya görüşünü aydınlatıyor. Batı ezoterizmine ve majikal düşünceye büyük katkılarda bulunmuşlardır. Hermetica, antik gizem geleneklerine açılan bir pencere sağlar ve bugün okültistlerde yankı uyandırmaya devam etmektedir.

Hermetizm ve Simya

Simyanın kökleri, MS ilk birkaç yüzyılda İskenderiye’deki Yunan filozofları tarafından proto-bilim ve proto-sihir olarak birleştirilen eski Mısır teknolojisine, felsefesine ve mistisizmine dayanmaktadır. Mısır ve Yunan düşüncesinin bu birleşimi Hermetik felsefe veya Hermetizm olarak bilinir.

Simyanın temel ilkelerinden biri, formlar ve fikirler dünyasının mükemmelliğiyle karşılaştırıldığında doğanın kusurlu ve kusurlu olduğuydu. Simyanın amacı, doğal süreçleri hızlandırmak ve mükemmelleştirmek, böylece baz metallerde daha yüksek mükemmel formlara (altına dönüşüm) ulaşmak için fiziksel dönüşümler yaratmak ve aynı zamanda hastalıkları iyileştirebilen, yaşamı uzatabilen evrensel bir iksir olan efsanevi filozof taşının yaratılmasıydı. ve manevi aydınlanma getirin.

Hermetizmin mistik metinleri simyayı manevi terimlerle tanımladı ve manevi arınma ve aydınlanma için bir alegori olarak adi metallerin altına dönüştürülmesine atıfta bulunmak gibi belirsiz metaforlar ve sembolizm kullandı. Simyanın bu felsefi yönü, irfana veya ilahi bilgiye ulaşmaya ve manevi varlıkların çağrıştırılmasına odaklanmıştı.

Pratik fiziksel dönüşüm çalışması ve ruhsal iç simyanın iki akışı, birçok simyacının hem gerçek hem de mecazi yorumları aynı anda takip etmesiyle, kapsamlı bir şekilde örtüşüyor ve birbirine karışıyor. Simyacıların yazıları ve öğretileri, Avrupa’da erken kimya, tıp, felsefe ve psikolojinin gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahipti.

Hermetizm ve Astroloji

Astroloji Hermetik sanatlarda önemli bir rol oynadı ve kozmosun ilahi düzenini anlamanın bir yolu olarak görüldü. Hermetik metinler, göklerin makrokozmosu ile insanlığın mikrokozmosu arasındaki astrolojik yazışmaları vurgular.

Zümrüt Tablette “Tek Şey mucizesini gerçekleştirmek için Aşağıda olan Yukarıya, Yukarıda olan da Aşağıya karşılık gelir” denilmektedir. Bu, yıldızların ve gezegenlerin hizalanmalarının dünyadaki olaylarla doğrudan ilişkili olduğu inancını ifade ediyor.

Hermetik sanatlar, yedi klasik gezegen ile simyanın yedi metali arasındaki astrolojik benzerlikleri tespit etti. Gezegenler ayrıca insan vücudunun farklı bölümleriyle de ilişkilendirildi. Hermetik uygulayıcılar, bu göksel etkilerden yararlanmak amacıyla ritüelleri, büyüleri ve çalışmaları için uygun astrolojik zamanlamayı seçeceklerdi.

Astrolojinin kutsal geometrisi, Tanrı’nın zihnini anlamanın anahtarı olarak görülüyordu. Hermetik usta, evrendeki geometrik kalıpları ve bunların dünyadaki olaylarla nasıl hizalandığını fark ederek, yaratılışın altında yatan ilahi düzene dair içgörü kazanabilirdi. Astroloji, ilahi bilgeliğe bağlanmak ve onu sihir ve simya yoluyla kullanmak için bir araç sağladı.

Genel olarak astroloji, insanlık ve gökler arasında bir göksel yazışmalar sistemi sağladığı için Hermetik dünya görüşünün ayrılmaz bir parçasıydı. Doğru astrolojik zamanlama ve gezegenlerle olan bu okült bağlantıların anlaşılması, Hermetik uygulayıcının ruhsal çalışmalarını güçlendirmesine olanak sağladı.

Hermetizm ve Büyü

Hermetizmin büyü ve okült sanatlarla uzun süreli bir ilişkisi vardır. Hermetik metinlerin çoğu astroloji, simya ve tören büyüsü hakkında bilgiler içerir. Bunlar ruhsal dönüşüm ve inisiyasyon sürecinin bir parçası olarak görülüyordu.

  1. yüzyılın sonlarında kurulan Altın Şafak Hermetik Tarikatı, törensel büyünün başlangıç sistemini geliştirmek için hermetik metinlerden ve Kabalistik öğretilerden geniş ölçüde yararlandı. Üyelerinin, eğitimlerinin bir parçası olarak astroloji, tarot, coğrafya ve simyanın temellerinde uzmanlaşmaları gerekiyordu.

Büyü ve ritüel, ilahi güçlerle bağlantı kurmanın ve ruhsal gelişimi kolaylaştırmanın yolları olarak görülüyordu. Görünmeyen enerjileri ve güçleri manipüle etmeyi öğrenen sihirbaz, maddi dünyanın sınırlarını aşmayı ve ilahi gerçeklere dair içgörü kazanmayı hedefledi. Teurji veya manevi amaçlarla gerçekleştirilen ritüel büyü, hermetik inisiyasyon sürecinin önemli bir parçasıydı.

Yunan Büyülü Papirüsü, o dönemde uygulanan Mısır, Yunan ve Babil büyülerinin senkretik karışımını gösteren birçok ritüel büyü ve dua içerir. Hermetik fikirlerin popüler büyü uygulamalarına dahil edildiğini gösteren, İsis ve Horus gibi Mısır tanrılarının yanı sıra Hermes’i de çağırıyorlar.

Hermetik büyünün okült ile ilişkileri olmasına rağmen, sadece gücü kullanmak veya olayları kontrol etmek için değil, Tanrı bilgisine ve Tanrı bilgisine ulaşmanın bir yolu olarak görülüyordu. Hermetik inisiyasyonun amacı ruhsal aydınlanma ve ilahi olanla birlikti. Büyü ve ritüel bu hedefe ulaşmak için araçlar sunuyordu.

Hermetizmin Etkisi

Hermetizmin Batı ezoterizmi ve gizli toplumları üzerinde derin bir etkisi olmuştur. Simya, astroloji ve büyü gibi pek çok ezoterik geleneğin kökleri Hermetik metinlere ve fikirlere kadar uzanabilir.

Rönesans’ta Marsilio Ficino gibi bilim adamlarının Corpus Hermeticum’u ve diğer metinleri Latince’ye çevirmesiyle Hermetizm yeniden canlandı. Bu, Hermetik ilkelerin Gül-Haç ve Masonluk ile bütünleşmesine yol açtı. “Yukarıdaki nasılsa, aşağıdaki de öyledir” fikri Batı okültizminin ve ezoterik felsefesinin temelini oluşturdu.

Daha yakın zamanlarda Hermetizm Yeni Çağ hareketini şekillendirdi. Manevi simya ve kozmik bilinç gibi kavramlar, insanın ilahi doğasına ve makrokozmos ile mikrokozmos arasındaki tekabüliyete ilişkin Hermetik kavramlarla aşılanmıştır. Teosofi Cemiyeti gibi gruplar, kendini gerçekleştirme ve bilincin evrimi hakkındaki Hermetik bilgelik öğretilerinden yararlanır.

Altın Şafak Hermetik Tarikatı gibi bazı modern gizli topluluklar, kökleri Hermetizm’e dayanan başlangıç ritüelleri ve müfredatları geliştirdi. Uygulamalarının çoğu, üyelerin irfanı elde etmelerine ve ilahiliği kendi içlerinde deneyimlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu tarikatların büyüsel teknikleri ve ezoterik ilkelerinin kökeni Hermes Trismegistus’a ve Hermetik geleneğe kadar uzanabilir.

Dolayısıyla Hermetizm ayrı bir hareket olarak zamanla zayıflarken, onun temel fikirleri varlığını sürdürdü ve Batı ezoterik ve metafizik düşüncesindeki büyük dönüşümleri etkiledi. 19. yüzyılın okült dirilişlerinden günümüzün Yeni Çağının kozmik vizyonlarına kadar Hermetizmin izleri, modern dünyadaki ezoterizm ve gizli toplumlarda görülebilir. Mirası, insan doğasına ve ruhsal uyanışa dair derin içgörüleriyle hayatta kalmaya devam ediyor.

Modern Hermetik Düzenler

Hermetizm, günümüzde ezoterik ve okült düzenleri etkilemeye devam ediyor. En etkili modern hermetik düzenlerden bazıları şunlardır:

Altın Şafak Hermetik Tarikatı

Altın Şafak Hermetik Tarikatı, 1888 yılında Londra’da William Wynn Westcott, Samuel Liddell MacGregor Mathers ve William Robert Woodman tarafından kuruldu. Üyelere hermetik ve okült gizemleri öğretti ve başlattı. Tarikat, kabala, tarot, coğrafya, Enoch büyüsü ve daha fazlasını içeren çok çeşitli ezoterik etkilerden ve metinlerden yararlanıyordu. Üyeler bir dizi ritüel dereceyle başlatıldı. Altın Şafak’ın üyeleri arasında Aleister Crowley, Arthur Machen ve W.B. gibi birçok ünlü okültist vardı. Yeats. Tarikatın 20. yüzyıl Batı okültizmi üzerinde önemli bir etkisi oldu.

Adytum’un İnşaatçıları

Adytum İnşaatçıları (B.O.T.A), 1922’de Kaliforniya’da Dr. Paul Foster Case tarafından kurulan bir manevi ve okült eğitim okuludur. Case daha önce Altın Şafak’ın bir üyesiydi. B.O.T.A ağırlıklı olarak Kabala ve Tarot’un yanı sıra astroloji, simya, gematria ve Hermetik sanatlar ve bilimlerden yararlanır. Tarikat, öğrencileri ezoterik bilgelik konusunda eğitmek için yazışma kursları ve yerel grup etkinlikleri sunuyor. B.O.T.A bugün dünyanın dört bir yanındaki localarla faaliyetlerine devam ediyor.

0 0 Puanlar
Yazıya Yıldız Vermek İster misiniz?
Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster...
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Çok Önemli... Yorum Yazmak İster misiniz?x